Ogólne warunki handlowe

Poniższe warunki handlowe obowiązują dla stosunków umownych z osobami fizycznymi i przedsiębiorstwami w ramach ich działalności gospodarczej oraz z osobami prawa publicznego łącznie z publiczno-prawnym majątkiem odrębnym.

§ 1 Obowiązywanie warunków

 1. Nasze dostawy, świadczenia i oferty są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych warunków handlowych. Obowiązują one tym samym dla wszystkich przyszłych stosunków handlowych. Najpóźniej z chwilą przyjęcia towaru lub usługi niniejsze warunki uważa się za zaakceptowane.
 2. Niniejszym odrzuca się warunki handlowe partnera umowy. Obowiązuje to także wówczas, gdy partner umowy poprzez poświadczenie wzajemne bądź w inny sposób powołuje się na swoje warunki handlowe zakupu.
 3. Niniejsze warunki handlowe zastępują wszystkie wcześniejsze warunki i ustalenia handlowe.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy, treść zobowiązania do świadczenia

 1. Nasze oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Oświadczenia o akceptacji i wszystkie zamówienia wymagają do swojej skuteczności pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Dotyczy to także uzupełnień, zmian i dodatkowych porozumień.
 2. Rysunki, zdjęcia, wymiary, waga lub inne dane odnoszące się do świadczenia oraz opisy są wiążące jedynie wówczas, gdy uzgodniono to wyraźnie w formie pisemnej. To samo dotyczy pozostałych specjalnych właściwości względnie przypadku, w którym towar ma być przeznaczony do określonego zastosowania.
 3. O ile nie uzgodniono wyraźnie pisemnie inaczej, w przypadku składania zamówień na podstawie próbki lub wzoru uważa się jedynie za uzgodnione istotne właściwości próbki lub wzoru. W przypadku braku innych wyraźnych pisemnych uzgodnień, w przypadku składania zamówień na podstawie próbki lub wzoru właściwości te uważa się za ostateczne ustalenie zobowiązania do świadczenia.

§ 3 Ceny

 1. Wszystkie zlecenia są przyjmowane wyłącznie na podstawie cen obowiązujących w chwili składania zamówienia. O ile nie uzgodniono wyraźnie pisemnie inaczej, podane ceny są cenami netto loco zakład sprzedawcy.

§ 4 Wysyłka i przejście ryzyka

Wysyłka realizowana jest na ryzyko zamawiającego/kupującego, także przy dostawie na koszt sprzedającego. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę przesyłki podczas transportu do zamawiającego/ kupującego lub do wskazanego przez niego innego odbiorcy przesyłki. O ile nie uzgodniono specjalnego sposobu wysyłki, wysyłka jest realizowana według naszego najlepszego uznania bez zobowiązania do wyboru najtańszego sposobu przewozu. Wydatki poniesione na przewóz zostaną nam zwrócone. Ryzyko przechodzi na partnera umowy z chwilą przekazania przesyłki osobie realizującej transport względnie w chwili, gdy przesyłka opuściła nasz magazyn w celu realizacji przesyłki. W przypadku gdy wysyłka nie jest możliwa lub opóźni się bez naszej winy, ryzyko przechodzi na zamawiającego/kupującego z chwilą zgłoszenia gotowości do wysyłki.

§ 5 Nadwyżki dostaw i dostawy niepełne, dostawy częściowe

Ze względu na proces produkcyjny występujące nadwyżki i niedobory dostaw w wysokości do 15% oraz nieznaczne tolerancje wymiarowe są dopuszczalne i nie uprawniają zamawiającego/kupującego do reklamacji. Dostawy częściowe są dopuszczalne i będą rozliczane oddzielnie.

§ 6 Fakturowanie

 1. Fakturowanie zamówionego towaru następuje w dniu odbioru towaru z magazynu sprzedającego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu postawienia towaru do dyspozycji zamawiającego/kupującego względnie zawiadomienia go o możliwości odbioru towaru.
 2. W przypadku przeliczeń EUR na PLN stosowany jest kurs sprzedaży banku sprzedającego, obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

§ 7 Płatność

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, faktury płatne są w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury po udzieleniu kredytu kupieckiego przez Zarząd. Przy pierwszych trzech dostawach obowiązuje przedpłata.
 2. Mimo inaczej brzmiących postanowień zamawiającego/kupującego jesteśmy uprawnieni do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na poczet jego zaległości. W takim przypadku zamawiający/kupujący zostanie poinformowany o sposobie dokonanego rozliczenia. W przypadku powstania kosztów i odsetek jesteśmy uprawnieni do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na poczet kosztów, następnie na poczet odsetek, a na końcu na poczet należności głównej.
 3. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek sprzedającego.
 4. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury jesteśmy upoważnieni do naliczania odsetek począwszy od chwili wystąpienia zwłoki w wysokości ustawowych odsetek za zwłokę, obowiązujących na dany dzień oraz do powstrzymania się od realizacji dalszych zamówień do momentu uregulowania zadłużenia.
 5. Gdy znane nam się staną okoliczności podważające wiarygodność zamawiającego/ kupującego, w szczególności w przypadku, gdy zamawiający/kupujący zaprzestanie płatności bądź znane staną się inne okoliczności, które podważają wiarygodność kredytową, jesteśmy uprawnieni do natychmiastowego domagania się wszystkich pozostałych należności.

§ 8 Obowiązki dostawy i przejęcia, zwrotu towaru

 1. Czas dostawy podany w naszych ofertach nie jest dla nas zobowiązujący. Ustalenie wiążących terminów dostawy lub okresów wymaga formy pisemnej. Terminy dostawy odnoszą się w każdym przypadku do wykonania w naszym magazynie.
 2. Informacje o terminach dostawy podawane są przez nas w najlepszej wierze. Czas dostawy mieszczący się w przedziale dwóch tygodni przed lub po podanym czasie dostawy jest dopuszczalny względnie uważa się za terminowy.
 3. Za opóźnienia w dostawie i realizacji świadczenia wskutek siły wyższej, opóźnień w dostawie i realizacji świadczenia ze strony naszych dostawców i poddostawców oraz wskutek zdarzeń, które utrudniają bądź uniemożliwiają nam dostawę, a do których zalicza się w szczególności strajk, lokaut, zarządzenia urzędowe itd., także wówczas, gdy wystąpią one u naszych dostawców lub poddostawców, nie ponosimy odpowiedzialności także w przypadku okresów i terminów ustalonych w sposób wiążący. Upoważniają one nas do przesunięcia dostawy lub świadczenia o czas trwania utrudnienia, wliczając w to stosowny czas do rozruchu, bądź do odstąpienia od umowy w całości lub w części. Jeżeli czas trwania utrudnienia przekracza trzy miesiące, zamawiający/kupujący, po wyznaczeniu stosownego okresu dodatkowego, jest uprawniony w zakresie niezrealizowanej do tego czasu części do odstąpienia od umowy. Roszczenia o odszkodowanie z tytułu opóźnionej dostawy są wykluczone, chyba że ma miejsce zwłoka wynikająca co najmniej z rażącego zaniedbania z naszej strony.
 4. Zamawiający/kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towaru. Nie narusza to roszczeń z tytułu wadliwości dostarczonego towaru. Obowiązek przyjęcia nie zachodzi w przypadku przedterminowej dostawy w rozumieniu ust. 2 oraz jeżeli dostarczona ilość przekracza dopuszczalne odstępstwa (§5): w przypadku wadliwości towaru wówczas, gdy stanowi ono istotne naruszenie postanowień umowy lub wskutek właściwości towaru istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia szkód materialnych bądź powodujących uszczerbek na zdrowiu.
 5. Jeżeli zamawiający/kupujący zgłosił reklamację towaru, jest on na nasze żądanie zobowiązany do odesłania towaru w stanie niezmienionym, istniejącym w chwili dostawy, w celu dokonania sprawdzenia. W pozostałych przypadkach zamawiający/kupujący jest uprawniony do zwrotu towaru, jedynie po uzyskaniu naszej wyraźnej pisemnej zgody.

§ 9 Rękojmia

 1. Okres rękojmi dla dostarczonych przez nas produktów wynosi sześć miesięcy i rozpoczyna się od daty dostawy.
 2. W odniesieniu do obowiązku kontroli i zakwestionowania towaru obowiązują dla naszych dostaw przepisy kodeksu cywilnego z zastosowaniem następujących postanowień: reklamacja winna być zgłoszona bezzwłocznie; w rozumieniu tego postanowienia nie jesteśmy zobowiązani do rękojmi w szczególności wówczas, gdy przy prawidłowej kontroli wadę można było stwierdzić przed rozpoczęciem przetwarzania, a reklamacja nie została zgłoszona przed rozpoczęciem przetwarzania towaru. Zaniechanie terminowego zgłoszenia reklamacji zwalnia sprzedającego także z odpowiedzialności za szkody pośrednie.
 3. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji i konserwacji sprzedającego, dokonywania zmian produktu, wymiany części lub stosowania materiałów zużywających się, które nie odpowiadają specyfikacjom materiałów oryginalnych, rękojmia nie obowiązuje, jeżeli zamawiający/kupujący nie udowodni, że wada została spowodowana dopiero jedną z tych okoliczności.
 4. W przypadku uzasadnionej i zgłoszonej terminowo reklamacji jesteśmy zobowiązani do nieodpłatnej naprawy dostarczonego towaru względnie według naszego wyboru do dostawy zastępczej. Według naszego wyboru jesteśmy też zobowiązani do rekompensaty utraconej wartości lub przyjęcia z powrotem zareklamowanego towaru zwracając należną kwotę.
 5. Jeżeli po stosownym okresie naprawa lub dostawa zastępcza zakończy się niepowodzeniem, zamawiający/kupujący może według własnego wyboru żądać obniżenia ceny oraz, jeżeli nastąpiło istotne naruszenie umowy, anulowania umowy.
 6. Przy pozostałych warunkach roszczenia z tytułu rękojmi dotyczą jedynie wad, które występowały w chwili przekazania (w przypadku wysyłki w chwili przekazania przewoźnikowi). Na zamawiającym/kupującym spoczywa obowiązek udowodnienia tego faktu. Wykluczona jest też odpowiedzialność za normalne zużycie.
 7. Roszczenia z tytułu rękojmi wysuwane względem nas przysługują jedynie bezpośredniemu zamawiającemu/kupującemu i nie mogą być cedowane na osoby trzecie. Nie dotyczy to sytuacji, jeżeli sprzedający zgodnie z ustępem 4 i 5 jest zobowiązany do formalnej zapłaty.
 8. Powyższe ustępy oraz § 14 zawierają ostateczne regulacje dotyczące rękojmi dla produktów i wykluczają roszczenia z tytułu rękojmi niezależnie od ich rodzaju.

§ 10 Odszkodowania

 1. Roszczenia o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania, wskutek rezygnacji z wierzytelności, zawinienia przy zawieraniu umowy, niedozwolonego działania oraz wszystkich innych podstaw prawnych są wobec nas, jak również wobec naszych podwykonawców wykluczone, o ile nie zachodzi działanie umyślne bądź rażące zaniedbanie.
 2. Odpowiedzialność za szkody z tytułu naruszenia życia, ciała lub zdrowia pozostaje nienaruszona.
 3. Na zamawiającym/kupującym spoczywa obowiązek udowodnienia zawinienia lub rażącego niedbalstwa ze strony sprzedającego.
 4. Jeżeli zgodnie z powyższymi postanowieniami zachodzi obowiązek odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wad, wówczas z tytułu roszczenia odszkodowawczego jesteśmy według własnego wyboru zobowiązani do naprawy, dostawy zastępczej lub rekompensaty pieniężnej. Jeżeli po stosownym okresie naprawa lub dostawa zastępcza zakończy się niepowodzeniem, zamawiający/kupujący może w każdym przypadku żądać rekompensaty pieniężnej, lecz tylko do wartości dostarczonego przez nas materiału.
 5. W odniesieniu do roszczeń o odszkodowanie wynikających z wadliwości towaru stosuje się przepisy o kontroli i zgłaszaniu reklamacji stosownie do § 9 ust. 1 i 2 odpowiednio. Dotyczy to także roszczeń o odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego i zawinienia przy zawieraniu umowy, jeżeli zachowanie powodujące szkodę wyraża się w wadzie rzeczy. W żadnym wypadku odpowiedzialność nie rozciąga się na szkody powstałe wskutek wadliwości świadczenia, gdy przy prawidłowej kontroli wadę można było stwierdzić przed rozpoczęciem przetwarzania.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania naszych produktów niezgodnie z przeznaczeniem. Zastosowanie niezgodne z technicznymi specyfikacjami traktowane jest także jako niezgodne z przeznaczeniem.
 7. W każdym przypadku ewentualne roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do szkody dającej się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odpowiedzialność nasza ograniczona jest do odpowiedzialności deliktowej za szkody wynikające z ukrytych wad w dostarczonym materiale tylko do wysokości wartości złożonego zamówienia (koszty materiałowe).

§ 11 Zastrzeżenie własności, zabezpieczenia

Do momentu realizacji wszystkich należności, które niezależnie od podstawy prawnej przysługują lub będą nam przysługiwały wobec partnera umowy, przyznane nam będą następujące zabezpieczenia, które na żądanie według naszego wyboru zwolnimy, o ile wartość zabezpieczeń będzie trwale przekraczać należności o ponad 20%.
 1. Towar pozostaje naszą własnością. Jeżeli towar zostanie przetworzony lub przekształcony bądź połączony z rzeczami obcymi w taki sposób, że cofnięcie tego procesu nie jest możliwe, powstaje współwłasność rzeczy właściwej, przy czym nasza zastrzeżona własność w wysokości wartości faktury zawarta jest w naszym udziale we współwłasności. Zamawiający/kupujący będzie nieodpłatnie przechowywał naszą (współ-)własność. Towar, w stosunku do którego przysługuje nam (współ-)własność, zwany będzie poniżej towarem zastrzeżonym.
 2. Zamawiający/kupujący jest uprawniony do przetwarzania i sprzedaży towaru zastrzeżonego w ramach normalnego obrotu handlowego tak długo, jak nie znajduje się w zwłoce. Zastawy lub przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności są niedopuszczalne. Należności powstałe wskutek odsprzedaży bądź z innej przyczyny (ubezpieczenie, działanie niezwłoczne) odnoszące się do towaru zastrzeżonego zamawiający/kupujący ceduje już w chwili obecnej na nas w pełnym zakresie w celu zabezpieczenia. Zamawiający/kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego wydania dokumentu ujawniającego, niezbędnego do skuteczności cesji (w szczególności do dokonania odpowiednich wpisów w księgach). Upoważniamy go w sposób odwołalny do dochodzenia scedowanych na nas należności na nasz rachunek we własnym imieniu. To upoważnienie do dochodzenia scedowanych należności może być odwołane tylko wówczas, gdy zamawiający/kupujący nie realizuje należycie swoich zobowiązań do zapłaty.
 3. W przypadku prób zajęcia towaru zastrzeżonego przez osoby trzecie, zamawiający/ kupujący wskaże na naszą własność i poinformuje nas niezwłocznie.
 4. W przypadku niezgodnego z umową postępowania zamawiającego/kupującego – w szczególności w przypadku zwłoki w płatnościach – jesteśmy uprawnieni do zajęcia/zabrania towaru zastrzeżonego lub w danym wypadku żądania cesji roszczenia zamawiającego/kupującego o wykonanie wobec osób trzecich. Zajęcie/zabranie oraz zastawienie towaru zastrzeżonego przez nas nie stanowi odstąpienia od umowy.
 5. Na nasze żądanie zamawiający/kupujący jest zobowiązany do dostarczenia nam dokładnego zestawienia należności przeniesionych na nas zgodnie z tym przepisem wraz z nazwami i adresami odbiorców oraz do udzielenia nam wszelkich informacji niezbędnych do dochodzenia scedowanych należności.
 6. Zamawiający/kupujący ponosi wszystkie koszty powstałe wskutek ponownego objęcia w posiadanie przedmiotu dostawy. Jesteśmy uprawnieni do swobodnego wykorzystania odebranego przedmiotu dostawy.

§ 12 Zmiany konstrukcji

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili zmian w konstrukcji. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do wprowadzania tych zmian w już dostarczonych produktach.

§ 13 Zachowanie tajemnicy

O ile pisemnie nie uzgodniono wyraźnie inaczej, informacje dostarczone nam w związku ze złożonym zamówieniem nie są traktowane jako informacje poufne.

§ 14 Prawa osób trzecich

 1. Za prawa osób trzecich opierające się na własności przemysłowej lub innej własności intelektualnej sprzedający ponosi odpowiedzialność zgodnie z pozostałymi postanowieniami tej umowy tylko wówczas, gdy prawo do ochrony przysługuje zgodnie z prawem państwa, w którym zamawiający/kupujący posiada adres do rozliczeń. Za swobodę praw osób trzecich zgodnie z prawem innych państw odpowiedzialność jest ponoszona tylko wówczas, gdy zostało to w sposób wyraźny i w formie pisemnej uzgodnione.
 2. Zobowiązanie sprzedającego zgodnie z ustępem 1 nie rozciąga się na przypadki, w których działanie prawne wynika stąd, że sprzedający kierował się rysunkami technicznymi, projektami, wzorami lub innymi danymi, które udostępnił zamawiający/kupujący. W takim przypadku zamawiający/kupujący zwolni nas z odpowiedzialności z tytułu pozwów i szkód w wyniku roszczeń osób trzecich wynikających z domniemanego lub rzeczywistego naruszenia prawa.
 3. Jeżeli osoba trzecia w stosunku do zamawiającego/kupującego twierdzi, że naruszono jej prawo ochronne, zamawiający/kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania sprzedającego o wszystkich istotnych okolicznościach.
 4. O ile powyżej nie określono inaczej, w stosunku do roszczeń o rękojmię i odszkodowanie z tytułu naruszenia praw osób trzecich obowiązują §§ 9 i 10. W odniesieniu do początku okresu rękojmi obowiązują postanowienia ustawowe. Zamawiający/kupujący zobowiązany jest kwestionować prawa osób trzecich przy odpowiednim stosowaniu postanowień § 9 ust. 2.

§ 15 Zwrot towaru

W przypadku zwrotu towaru za obopólną zgodą bądź zwrotu towaru w przypadku niewypłacalności, zwracana jest wartość towaru, jaką posiada on w danym czasie, przy uwzględnieniu stanu towaru, o ile możliwe jest inne wykorzystanie. Przesłanie towaru z powrotem jest możliwe jedynie za naszą wyraźną pisemną zgodą.

§ 16 Prawo stosowane, miejsce świadczenia, właściwość sądowa, nieważność częściowa

 1. W odniesieniu do niniejszych warunków handlowych i całokształtu stosunków prawnych między nami a zamawiającym/sprzedającym obowiązuje prawo polskie.
 2. Miejscem świadczenia dla wszystkich wzajemnych zobowiązań jest miejsce siedziby sprzedającego.
 3. Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest wyłącznie sąd w miejscu siedziby sprzedającego.
 4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszych warunków handlowych bądź jedno z postanowień w ramach pozostałych uzgodnień jest lub będzie nieskuteczne, nie wpłynie to na skuteczność wszystkich pozostałych postanowień lub uzgodnień.